REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Strona internetowa pod adresem www.reditax.pl jest prowadzona przez spółkę REDi TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 31 lok. 117, 01-234 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000845455, NIP: 5272929008, REGON: 386264872.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Sklepu pod adresem www.reditax.pl, który służy do:

– prezentacji usług i towarów znajdujących się w ofercie REDi TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 31 lok. 117,

– umieszczania informacji i artykułów dotyczących podatków oraz nieruchomości,

-prowadzeniu bloga,

– obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży towarów i usług.

1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady korzystania ze Sklepu;

b) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Sklepie;

c) warunki i zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

1.5. Warunkiem dokonywania sprzedaży Towaru lub Usługi przez Sprzedawcę jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu.

1.6. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:

a) posiadanie komputera klasy PC lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie ze Sklepu,

b) dostępu do sieci Internet z prędkością min.512kb/s,

c) posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Google Chrome 30 lub nowszej, Edge, Mozilla Firefox 30 lub nowszej, Opera 9 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java, JavaScript, Flash, Cookies.

d) w razie korzystania z urządzenia mobilnego – posiadanie jednego z następujących mobilnych systemów operacyjnych: Android, iOS, BlackBerry.

e) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

1.7. Zakazuje się korzystającemu ze Sklepu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Sprzedawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Sklepie.

1.8. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej Sklepu.

1.9. Sprzedawca prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia, przez pobraniem bezpłatnych materiałów, przed zapisaniem się do Newslettera dostępnych w Sklepie.

1.10. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Sklepu treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania z Sklepu w sposób nie zakłócający funkcjonowania domeny www.reditax.pl;

c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

1.11. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Sklepu, a w szczególności z możliwości składania Zamówień, w tym też może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane.

1.12. Użytkownik, którego konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z punktem poprzedzającym Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

1.13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Sklepu.

II. DEFINICJE

a. Sprzedawca – spółka REDi TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-234), adres: ul. Kasprzaka 31 lok. 117, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000845455, NIP: 5272929008, REGON: 386264872.

b. Sklep/sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.reditax.pl, za pośrednictwem którego Klient może m.in. dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.

c. Towary – towary prezentowane w Sklepie, dostępne w sprzedaży,  w szczególności książki, publikacje drukowane, elektroniczne, gadżety.

d. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.

e. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

f. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Sklep;

g. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Sklepie, wiążący się z podaniem danych osobowych;

h. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na Sklepie;

i. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

j. Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności kursy, konsultacje.

III. WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

3.1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.reditax.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Zamówienie można składać 7 dni w tygodniu, 24 godzinę na dobę.

3.2.Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.

3.3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie, nr NIP),
b) adresu dostawy, adres do faktury  (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
c) numeru telefonu,
d) adresu e-mail, 

a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.

3.4.W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.

3.5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.

3.6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.

3.7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.

3.8. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:

a. Przedmiot Umowy Sprzedaży
b. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi
c. Koszt dostawy,
d. Wybraną metodę płatności,
e. Oczekiwany czas dostawy.

3.9. Kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie” stanowi oświadczenie woli Klienta do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

3.10. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w pkt. 3.10 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

3.12. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Utworzenie konta klienta następuje wskutek umowy o prowadzenie konta klienta zawartej pomiędzy Sprzedawcą a klientem. Umowa o prowadzenie konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Rejestracja w Sklepie jest warunkiem koniecznym do założenia konta. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta umożliwia dostęp do panelu klienta.

3.13. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.

3.14. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest

– akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu,

-wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta,

–ustawienia loginu i hasła do konta.

3.15. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty i usługi w sklepie, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.16. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych a także zarządzać danymi swojego Konta oraz zmieniać swoje hasło.

3.17. Hasło do konta jest znane tylko Klientowi. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

3.18. Klient może w każdym czasie usunąć konto. Żądanie usunięcia należy zgłosić Sprzedawcy poprzez wysłanie maila na adres biuro@reditax.pl lub usunąć konto samodzielnie, zaznaczając odpowiednią opcję do wyboru w panelu klienta. Żądanie usunięcia konta lub samodzielnie usunięcie stanowi wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta klienta.

3.19. Sprzedawca może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy Sklepu, udostępniania Towary lub Usługi osobom trzecim.

3.20. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości.

3.21. Klient może składać zamówienia bez zakładania konta. Składając zamówienie bez zakładania konta Klient powinien zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu Realizacji umowy.

IV. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

4.1. Wszystkie ceny prezentowane na Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT
w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Sklepie przy Towarze/Usłudze w chwili składania Zamówienia.

4.2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Sklepie przed potwierdzeniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty dostawy, jeżeli Klient wybrał taką opcję oraz ewentualne, wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności.

4.3. Zapłaty za zamówiony Towar/Usługę Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

a) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer PL85109010560000000145017395 (SWIFT WBKPPLPP) z podaniem następujących danych Sprzedawcy: REDi TAX Sp. z o.o, ul. Kasprzaka 31 lok. 117, 01-234 Warszawa a także numeru zamówienia, które pojawi się po złożeniu zamówienia. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;

b) za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności PayU, którego operatorem jest spółka PayU S.A.  z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, KRS274399– wybierając tę formę płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy.

c) płatności cykliczne:

Klient zawierając umowę ze Sprzedawcą na korzystanie z produktów subskrypcyjnych oraz wybierając dostęp do produktu w abonamencie wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za abonament. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

Klient w ramach umowy płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A). 

4.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

4.5. Akceptując niniejszy Regulamin Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na doręczenie mu zamiast paragonu faktury VAT dokumentującą zakup towarów/usług wskazanych w Zamówieniu, jak też wyraża zgodę na to, aby wyżej wskazana faktura VAT została mu doręczona w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Faktury dla Klientów nie będących osobami fizycznymi również są wystawiane w formie elektronicznej i są przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

4.6. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

V. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

5.1.  Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej i realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

5.2. Wysyłki poza kraje UE realizowane są raz w tygodniu na specjalne zapytania, po indywidualnej wycenie i wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, a czas transportu może wynieść do 21 dni.

5.3. Koszty dostawy Towaru mającego postać fizyczną na obszarze Polski to 23zł brutto, na obszarze Unii Europejskiej 55zł brutto.

5.4. Dostarczenie Towaru w postaci elektronicznej oraz świadczenie Usługi nie wiąże się z kosztami dostawy.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Klient może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia odstąpienia od umowy przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą tradycyjną, kurierem, osobiście lub mailowo. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: biuro@reditax.pl

6.3. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Klient powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.

6.4. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.

6.5. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu na adres: REDI TAX SP.Z O.O., ul. Kasprzaka 31/117, 01-234 Warszawa.

6.6. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.

6.7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Klienta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

6.8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

6.9. Przed odstąpieniem od umowy, Klient nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów. W przeciwnym razie Klient będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów.

6.10. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień klienta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.

6.11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia, Klient nie dokonał zapłaty za objęte tym Zamówieniem Towary.

6.12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu

na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy

o prenumeratę;

h. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,

jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. REKLAMACJE

7.1. Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku:

-opóźnienia w realizacji lub dostarczenia Towaru lub Usługi

-wad fizycznych lub prawnych dostarczonego przedmiotu Zamówienia.

Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, określenie daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie klienta oraz numer konta bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci cenę nabycia.

7.2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu wraz z dowodem zakupu.

7.3. Reklamacje należy zgłosić droga pisemną do Sprzedawcy na adres: REDi TAX sp.z o.o., ul. Kasprzaka 31/117, 01-234 Warszawa.

7.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.

7.4. O sposobie jej rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.

7.5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

8.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.

8.2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail biuro@reditax.pl

8.3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.

8.4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

9.1. Pozasądowe rozwiązywania sporów z Klientami na podstawie ustawy z dnia
23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich prowadzi podmiot uprawniony, który jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie , pod adresem ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, strona http://www.wiih.org.pl.

9.2. Klient ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu.

X . OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest REDi TAX sp. z o.o.

10.2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

XI. PRAWA AUTORSKIE

11.1. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów zamieszczonych na stronie www.reditax.pl, wyglądu i kompozycji tej strony oraz opisów, artykułów, publikacji a także dostępnych kursów, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są chronione przepisami prawa autorskiego i nie mogę być wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody REDi TAX sp. z o.o.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej www.reditax.pl i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przez Użytkownika przed złożeniem zamówienia. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

12.2. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Sklepu, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Sklepu i możliwość składania zamówienia.

12.3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Klienta
(Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

12.4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: REDI TAX SP.Z O.O.

adres do zwrotu: KASPRZAKA 31/117, 01-234 WARSZAWA

e-mail kontaktowy: biuro@reditax.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko

– Adres

– Podpis

– Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.